Kære rejsende, pendlere, besøgende mod nord, mod syd flygtende, kære indbyggere i regionen, Skandinavien og Tyskland,

det er knapt et år siden, at motorvejsbroen over Kielerkanalen på E45 mod Hamborg blev spærret for lastvognstrafik. I den forbindelse blev det tydeligt, hvor afhængig hele det nordlige Slesvig-Holsten og store dele af Skandinavien er af Jyllandskorridoren som central trafikforbindelse. Alene 65% af Danmarks samlede vareeksport udgår fra Fyn og Jylland

Det forlyder nu i en endnu ikke offentliggjort rapport, at broen over Kielerkanalen kun holder de næste 12 år, altså frem til 2026. Det er naturligvis muligt, at rapportens endelige udformning vil spå en lidt længere restlevetid. Det ændrer dog ikke ved, at der truer en meget uheldig flaskehals, hvis ikke der handles hurtigt.

Samtidigt er det åbenlyst, at jernbaneforbindelsen på samme strækning i form af den historiske jernbanebro fra kejserrigets tid ikke er tidssvarende. Grundet den lange sløjfe toget skal køre for at opnå den krævede højde og broens ringe belastningstolerance spildes der kostbar tid på denne vigtige strækning. Samtidig angives broens restlevetid trods en pågående sanering til omkring 30 år. Efter vores opfattelse er det derfor mest hensigtsmæssigt at finde e fælles løsning for både motorvejs- og togtrafikken.

Flensborg By har derfor tilsluttet sig et initiativ, der kræver en hurtig planlægning af en tunnel under Kielerkanalen, så den centrale trafikforbindelse til og fra Danmark er sikret fremover. Tunnellen bør også omfatte en jernbanestrækning, så de mulige forbedringer i forhold til rejsetid og komfort (se Atkins-rappport II) kan omsættes på den centrale strækning mellem Aarhus og Hamborg.

Neden for kan du læse mere om initiativets centrale krav.

Tunnellen er vigtig - både nord og syd for grænsen! Derfor beder jeg dig om at støtte initiativet og videresende det i dit netværk.

Med venlig hilsen

Initiative Tunnel 2025